HÀBITAT I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

Es cultiva als jardins però que també es troba subespontània, per exemple a la Serra de Mariola. És oriünda del Caucas, Turquia i Iran. Però es troba subespontània al centre i Nord d’Europa, Estats Units i Taiwan. Viu bé junt a herbassars nitròfils junt a Hordeum murinum i Bromus diandrus, per exemple. Li agrada molt el terreny ben adobat amb fems.

PROPIETATS MEDICINALS

 • analgèsica
 • anodina
 • decorativa
 • depressora del sistema nerviós central
 • origen (oripavina) de la síntesis farmacèutica de naloxona
 • sudorífica
 • tòxica (convulsions)
 • tumors al cor

PRINCIPIS ACTIUS

 • alpinigenina
 • bracteolina
 • cis-tebaïna
 • coptisina
 • corituberina
 • dehidro-iso-tebaïna
 • dihidro-orientalinona
 • escoulerina
 • flavonol-glucòsid FUL
 • iso-boldina
 • iso-tebaïdina
 • iso-tebaïna
 • magnoflorina
 • mecambridina
 • morfina
 • N-metil-hebaïnium
 • N-metil-iso-tebaïnium
 • noscapina
 • O-metil-iso-tebaïna
 • oreïntina
 • orientalidina
 • orientalinona
 • orientidina
 • orientinina
 • oripavidina
 • oripavina
 • palmatina
 • papaverina
 • papaverúbid A, B, C, D, G
 • protopina
 • salutaridina
 • tebaïna

Descarrega't el document